مرگ ملت و آینده‌ی انقلاب عرب/ ویجی پراشاد/ ستّار وکیلی و حنیفا پیلوار

چهار کشور عربی، عراق، لیبی، سوریه و یمن در پانزده سال گذشته به طور کامل نابود شدند...

یک کشور عربی، مصر، دچار خفقان شدهاست و رویای مردمانش سیاه شدهاست. یک کشور عربی دیگر، فلسطین، از چهرهی تاریخ محو شده است. تئوری تغییر رژیم مسئول نابودی چهار حکومت عراق، لیبی، سوریه و یمن است. مستقل از انگیزه‌‌های طراحانش، نتایج سیاستهای تغییر رژیم دهشتناک بودهاند. بمباران گسترده که در بین روشهای تغییر رژیم معاصر ترجیح داده شده است، زیرساختها و نهادها را نابود میکند. اشغالگریهای کینهجویانه گروههایی از مردم را که به نظر میرسد از سرنگونی رژیم منتفع شدهاند از هم جدا میکند و ایزوله میسازد.  شعلههای فرقهگرایی جامعه را به آتش میکشد. نتیجهی این بازی، آشوب است نه دموکراسی.

مرگ یک ملت استدلالی است دربارهی مرگ سیاسی تدریجی ایدهی ملّی‌گرایی عرب در آتش جنگ فرقهای و آشوبی که از عراق تا لیبی، از یمن تا فلسطین در جریان است. به علاوه کتابی‌ا ست دربارهی انقلاب عرب که بر خلاف تمام نشانههای عقیم بودن، در دلهای تودههای عرب زنده و ماناست. آنها چیز بهتری میخواهند، چیزی به جز جنگ و اشغال بی‌پایانی که منشأ بلاتکلیفی روانی ست. رویاهای دیگری اینجا و آنجا جوانه میزنند. محمود درویش، شاعر فلسطینی، مینویسد: «آنها منتظرند و انتظار در ثبات قدم و ایستادگیست».

 

Share