آلن سکولا

 آلن سکولا 

 

آلن سکولا عكاس و منتقد آمريكايى است كه از دهه‌ى ۱۹۷۰ به اين سو به شكل مستمر، هم در عكس‌ها و هم در نوشته‌هايش، سازوكار توليد معناى تصوير عكاسى را بررسى مى‌كند. او عكاسى را دستگاهى فرهنگى و ايدئولوژيكى مى‌بيند كه در بستر نظام سرمايه‌دارىِ صنعتى به وجود آمده و در متن تحولات همين نظام رشد و تغيير كرده است. به ديده‌ى وى عكاسى همواره ميان دو قطب گفتمان مستندنگارانه و هنرمندانه در نوسان است و معناى ناقص هر عكسِ خاص بنا به شكل اين نوسان و با توجه به بستر توليد، توزيع و دريافتِ آن عكس تعين پيدا مى‌كند.