ویجی پراشاد

Vijay Prashad

ويجی پراشاد (۱۹۶۷) روزنامه‌نگار، مورخ، مفسر و روشن‌فكر ماركسيستِ هندی است. او مدير اجرايی موسسه‌ی تريكانتينت (موسسه‌ی پژوهش‌های اجتماعی) و ويراستار ارشد لفت‌ورد بوك است.
پراشاد صاحب كرسی مطالعات جنوب آسيا است و از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ استاد مطالعات بين‌الملل كالج ترينيتی در ايالات متحد بوده است. او در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ كرسی ادوارد سعيد را داشت و در حال حاضر پژوهش‌گر ارشد سياست عمومی و امور بين‌الملل دانشگاه بيروت است.
از پراشاد تا كنون بيش از بيست‌و‌پنج كتاب منتشر شده كه از ميان آن‌ها می‌توان به ملت‌های تاريك: تاريخ مردم جهان سوم (۲۰۰۷) اشاره كرد كه در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان بهترين كتاب غيرداستانی از سوی كارگاه نويسندگان آسيايی‌ـ‌آمريكايی برگزيده شد، و جايزه‌ی مظفر احمد را برای او به ارمغان آورد. در سال ۲۰۱۳ انتشارات ورسو كتابی از او با عنوان ملت‌های فقير: تاريخ ممكنی از جنوب جهانی منتشر كرد كه بازتاب‌های جهانی گسترده‌ای يافت.
کتاب مرگ ملت نوشته‌ی او، و ترجمه‌ی ستار وکیلی و حنیفا پیلوار در مجموعه‌ی اندیشه‌ی  نشر بان منتشر خواهد شد.